Economia feminista en temps de crisi

Posted: January 6th, 2021 | Author: | Filed under: General | Tags: | Comments Off on Economia feminista en temps de crisi

[CAT/CAST]

 

Economia feminista en temps de crisi

En el context del mercat laboral, la bretxa de gènere, ja desproporcionada a favor del gènere masculí, ha augmentat durant durant aquesta crisi capitalista que s’ha evidenciat més amb la crisi sanitària de la covid-19. Les dades mensuals de l’Eurostat mostren que la taxa d’atur masculí ha augmentat de 6,2% al febrer a un 6,3% al març de 2020, mentre que la taxa d’atur femení va ser major, del 6,7% al 7%.

La raó per la qual les mesures governamentals en relació a la pandèmia de la covid-19 estan tenint un efecte pitjor amb la situació laboral de les dones, està relacionada amb els desequilibris de gènere que ja existien al mercat. Primer, amb excepció de la sanitat, és més probable que els homes treballin en el que es consideren activitats econòmiques essencials, com el transport, els serveis de seguretat (policia, per exemple), l’agricultura, i els treballs de manteniment i reparacions, que son també els sectors més protegits de les mesures d’acomiadaments col·lectius que cada cop més empreses estan aplicant. En segon lloc, la crisi de la covid-19 ha afectat molt al sector dels serveis relacionats amb la necessitat de contacte amb el client, com l’hosteleria, el turisme, etc., que son sectors on les dones tendeixen a dominar numèricament.

Un altre factor que ha incidit en l’augment de la bretxa de gènere és el fenomen de de la feminització del treball, estretament relacionat amb la feminització de la pobresa i la immigració. La creixent hegemonia del capital multinacional condueix a una nova divisió internacional del treball, que depèn en gran mesura de les dones treballadores. De fet, ja sigui treballant en fàbriques d’electrònica, tallers tèxtils, desde casa o – amb molta menys freqüència – fent treballs als més alts nivells de l’economia, les dones s’han convertit en figures emblemàtiques dels règims d’acumulació contemporanis. No sorprèn, doncs, que les dones constitueixin un segment creixent a la immigració en totes les regions i en tots els tipus de migració.

Si seguim llegint les estadístiques europees, podem continuar aquest anàlisi, adonant-nos de que son sempre les dones les que tenen més probabilitats d’estar mal pagades i tenir una feina precària. En promig, les dones realitzen un 60% més de treball no remunerat que els homes. Això significa que guanyen menys, posseeixen menys i tenen més probabilitats de viure en la pobresa.

Aquestes estadístiques son binàries perquè el sistema no té en compte – o està molt poc evidenciat – la diversitat trans, queer i la diversitat funcional,  situacions que comporten un risc social, econòmic i afectiu molt alt. De fet, entre les persones que viuen en la pobresa, la majoria son dones i persones no binàries. Per exemple, el 45% de les famílies monoparentals, de les quals el 90% son dones, viuen en la pobresa. Les dones constitueixen la majoria (67%) de les persones que viuen en condicions de desempara, i les famílies monoparentals constitueixen dos terços de les famílies amb nens sense casa.

La pandèmia de la covid-19 ha profunditzat el que Nancy Fraser ha anomenat “la crisi del treball de cures” o de la reproducció social en un sentit més ampli (Fraser, 2016), que està a la base de l’economia, de la societat i de les famílies, permetent la reproducció del capitalisme i de les seves estructures i institucions.

El treball de cures no remunerat (o mal remunerat i sense drets), principalment realitzat per dones i subjectes marginals, és convenient per al sistema productiu. Però a la vegada, si es reconeix, s’allibera i es comparteix en xarxes polítiques anticapitalistes, que es reapropien de l’espai i dels mitjans de producció i reproducció, denegats pel poder, poden ser un mitjà contra el sistema econòmic opressiu en el qual vivim.

El treball de reproducció social es una funció social necessària i ineliminable, però a la vegada invisible i igonarda per les mesures anticrisi. La covid-19 se suma a totes les pandèmies invisibles (pobresa, guerra, violència domèstica, austeritat) que desde fa dècades afecten als grups més vulnerables de la població, incloses les famílies monoparentals, les persones malaltes, les discapacitades i les velles.

S’ha de reconsiderar, doncs, el lloc de la cura i centrar els nostres sistemes econòmics en activitats que sostenen la vida, en comptes de donar-les per fet. Abans de la pandèmia, la invisibilitat de la nostra interdependència a través de la marginalització del treball de cures, va facilitar la reproducció de les desigualtat de gènere, de classe i racial. Per un (trans)feminisme que posi al centre les xarxes de reproducció social a partir de les lluites laborals, d’habitatge, antirracistes (#papersperatotxs), antipsiquiàtriques i a favor de totes les diversitats

Començem l’any amb un aquelarre on cremar el vell sistema heteropatriarcal, neoliberal i colonitzador, per reapropiar-nos dels nostres mitjans de producció y de reproducció (biológica i social)

 


Economía feminista en tiempos de crisis

En el contexto del mercado laboral, la brecha de género, ya desproporcionada a favor del género masculino, ha aumentado durante esta crisis capitalista que se ha evidenciado más con la crisis sanitaria del COVID-19. Los datos mensuales de desempleo del Eurostat muestran que mientras que el índice de desempleo masculino ha aumentado del 6,2% en febrero al 6,3% en marzo de 2020, el aumento del índice femenino fue mayor, del 6,7% al 7%.

La razón por la cual las medidas gubernamentales en relación a la pandemia del COVID-19 están teniendo un efecto peor para lo relacionado con la situación laboral femenina, está relacionada con los desequilibrios de género que ya existían en el mercado. Primero, a excepción de la sanidad, es más probable que los hombres trabajen en lo que se consideran actividades económicas esenciales, como el transporte, los servicios de ‘seguridad’ (policía, por ejemplo), la agricultura, los trabajos de mantenimiento y reparaciones, que son también los sectores más protegidos de las medidas de despido colectivo que cada vez más empresas aplican. En segundo lugar, la crisis del COVID-19 ha afectado mucho al sector de los servicios relacionado con la necesidad de contacto con el cliente como la hostelería, el turismo, etc. Sectores en los que las mujeres tienden a dominar numéricamente.

Otro factor que ha incidido en el aumento de la brecha de género es el fenómeno de feminización del trabajo, estrechamente relacionado con la feminización de la pobreza y la feminización de la migración. La creciente hegemonía del capital multinacional conduce a una nueva división internacional del trabajo que depende en gran medida de las mujeres trabajadoras. De hecho, ya sea trabajendo en fábricas de electrónica, talleres textiles, desde casa o (con mucha menos frecuencia) haciendo trabajos en los niveles más altos de la economía, las mujeres se han convertido en figuras emblemáticas de los regímenes de acumulación contemporáneos. Por lo tanto, no sorprende que las mujeres constituyan un segmento creciente de la migración en todas las regiones y en todos los tipos de migración.

Si leemos las estadísticas europeas podemos continuar este análisis dándonos cuenta que son siempre las mujeres las que tienen más probabilidades de estar mal pagadas y tener un empleo precario. En promedio, las mujeres realizan un 60% más de trabajo no remunerado que los hombres. Esto significa que ganan menos, poseen menos y tienen más probabilidades de vivir en pobreza. Es importante subrayar el hecho que estas estadísticas son binarias en cuanto creadas por parte de un sistema que no tiene en cuenta (o evidencia poco) la diversidad trans, queer y de las diversidades funcionales, situaciones que llevan a hacer vivir situaciones de riesgo socio-económico-afectivo muy alto dentro del sistema heteropatriacal.

De hecho, entre las personas que viven en pobreza la mayoría son mujeres y personas no binarias. Por ejemplo, el 45% de las familias monoparentales (de las cuales el 90% son mujeres) viven en la pobreza. Las mujeres constituyen la mayoría (67%) de las personas que viven en condiciones de desamparo, y las familias uniparentales constituyen dos tercios de las familias sin hogar con niños.

La pandemia de COVID-19 ha profundizado lo que Nancy Fraser ha llamado la “crisis del trabajo de cuidados” o de la reproducción social en un sentido más amplio, que está en la base de la economía, de la sociedad y de las familias, permitiendo la reproducción del capitalismo y de sus estructuras e instituciones.

El trabajo de cuidados no remunerado (o mal remunerado y sin derechos), principalmente realizado por mujeres y sujetos marginales es conveniente al sistema productivo. Pero al mismo tiempo, si es reconocido, se libera y es compartido en redes políticas anticapitalistas que se reapropian del espacio y de los medios de producción/reproducción denegados por parte del poder, y pueden ser un medio para subvertir el sistema económico opresivo en el cual vivimos. El trabajo de reproducción social es una función social necesaria y no prescindible, pero a la vez invisible e ignorado por las medidas anticrisis. El COVID-19 se suma a todas las pandemias invisibles (pobreza, guerra, violencia doméstica, austeridad) que desde hace décadas afectan a los grupos más vulnerables de la población, incluidas las familias monoparentales, las personas enfermas, las personas discapacitadas y las personas ancianas.

Hay pues que reconsiderar el lugar del cuidado y centrar nuestros sistemas económicos en actividades que sustentan la vida en lugar de darlas por sentadas. Antes de la pandemia, la invisibilidad de nuestra interdependencia a través de la marginación del trabajo de cuidado facilitó la reproducción de las desigualdades de género, de clases y raciales. Apostamos entonces por un (trans)feminismo que ponga al centro redes de reproducción social a partir de las luchas laborales, de vivienda, antirracista (#papelesparatodxs), antipsiquiátrica y a favor de todas las diversidades.

Empezamos el año nuevo con un aquelarre en el que quemamos el viejo sistema heteropatrircal neoliberal y colonizador, para reapropiarnos de nuestros medios de producción y de reproducción (biológica y social).


RDL 30/2020: ¿Qué hay de nuevo con los ERTE? (CAST/CAT)

Posted: December 4th, 2020 | Author: | Filed under: General | Comments Off on RDL 30/2020: ¿Qué hay de nuevo con los ERTE? (CAST/CAT)

CAST

[Actualizado 04/12/20]

La nueva “nueva normalidad” ha vuelto y los ERTEs se mantienen hasta el 31 d enero 2021. Así lo aprobó el gobierno en el real decreto 30/2020 (abajo adjuntamos el pdf). Para facilitar(nos) las cosas dejamos un breve resumen del decreto. Para consultas y/o participar: sants.laboral@gmail.com  o los martes a les 19.30 al Local de La Bordeta (C/Hostafrancs, 1)

 

El resumen por puntos del decreto sobre los ERTE:

 1. Vigencia: Los ERTES Covid-19 por fuerza mayor, basados en RDL 8-2020/art.22, más conocida como la primera ley del COVID-19, tienen vigencia hasta 31 de enero de 2021. Hasta nueva orden, claro

 2. ¿Pero cuanto cobraré? La cuantía de la prestación por desempleo, es decir lo que vas a cobrar de ERTE, sigue siendo la misma establecida en anteriores decretos de este año y se determina aplicando el porcentaje 70% a la base reguladora de la relación laboral. Es decir el 70% de tu salario habitual (calculado sobre un promedio de las bases de cotización  de los 6 meses anteriores a la solicitud). OJO! que las horas cobradas en negro no cuentan. Por mucho que creas que son mejores porque no te quitan impuestos y “ganas” algo más de dinero. A la larga, y a la corta ¿para qué nos vamos a engañar? el que siempre gana es el emprasario. Así nunca es tarde para pelear por esa horas que tu “amigo” el jefe no paga tus cotizaciones.

 3. Trabajar a tiempo parcial y cobrar el ERTE

  1. En este nuevo decreto se establece la compatibilidad de cobrar el ERTE con la realización de un trabajo a tiempo parcial no afectado por un ERTE, sin que por ello se te descuente nada de la cuantía de la prestación del ERTE.

  2. Además, si has sido beneficiari@ de la prestación por desempleo ERTE antes del 1 de octubre 2020, por razón del ERTE, y se te ha reducido la cuantía en proporción al tiempo trabajado en otros empleos a tiempo parcial no afectados por medidas de suspensión, tienes derecho a percibir una compensación económica correspondiente a lo que se te ha deducido por la compatibilidad.

  3. ¿Cómo pedir la compensación? Tienes que solicitar esta compensación a través de la sede electrónica del SEPE antes del 30 de junio 2021 (a partir de entonces el SEPE tiene un mes, hasta el 31 de julio 2021, para resolver las solicitudes).  De paso, y sabiendo como funciona el SEPE, puedes probar de poner dos velitas a la virgen más cercanas que tengas, que no servirá de nada pero te ameniza la espera.

 

Hasta aquí todo parece estupendo y que por fin que “el gobierno social-comunista” o “el gobierno más progresista de la historia” (quedate con la gilipollez que prefieras) se ha puesto las pilas. PERO NO! Amichis, seguir leyendo que es gratix!

 1. Ahora cobras el ERTE y pierdes días del paro: sí, las prestaciones de ERTE a partir de 1 de octubre 2020 y hasta el 31 de enero 2021 (salvo futuras prórrogas), a diferencia de las anteriores, SÍ CONSUMEN DÍAS DE DERECHO A LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO. Esto quiere decir que si en futuro (antes de octubre 2026)  solicitas prestaciones por desempleo, se te restarán de los días de derecho los días de ERTE entre 01/10/2020 y 31/01/2021 como consumidos.

Lo anterior NO SE APLICA si solicitas el paro (antes de 1 de enero 2022) por una de estas causas:

 1. finalización contrato temporal
 2. despido individual o colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción
 3. por despido declarado improcedente. Y por eso importante pelear los despidos y no dejarlos estar 😉

 

Ayudas a los trabajador@s con contrato FIJO DISCONTINUO

Si eres de esas especie rara de trabajadores (más díficiles de encontrar que a Chansey en el Pokemón Azul) que tienen reconocida la categoría de trabajador fijo discontinuo el gobierno ha previsto una ayuda.

 1. Qué: Hay una ayuda extraordinaria para los fijos discontinuos. 
 2. Cantidad: La ayuda consiste en la misma cantidad que cobraste la última vez que cogiste el paro. La prestación del ERTE no cuenta. No se descuenta.
 3. Cómo se pide: Se pide forma individual al SEPE 
 4. Condiciones: 1) tener un contrato fijo discontinuo, 2) estar inscrito en el paro o tener un trabajo parcial (que no sea la misma empresa que el fijo discontinuo, 3) haber estado en ERTE por COVID pero que antes del 31 de enero ya no estés en ERTE porque en circunstancias normales ya no trabajarías y 4) tener agotadas todas las ayudas y prestaciones posibles antes de enero de 2021.En el caso de los fijos discontinuos que no han tenido un ERTE porque no han podido reincorporarse por el COVID19 tienen que tener la mismas condiciones anteriores.
 5. Cuándo: Tienes 15 días hábiles y se inician según las siguiente: circunstancias:
  1. Si antes del 30 de septiembre la empresa ya no estaba en fechas de empleo, tienes 15 días. Malas noticias ya ha caducado
  2. Si la baja del ERTE ha sido posterior al 30 de septiembre se puede pedir con 15 días hábiles desde la baja.
  3. 15 días desde que el trabajador fijo discontinuo haya dejado de trabajar en otro empleo o cobrar una retribución
  4. 15 días después de que el ERTE se dé de baja porque en circunstancias normales ya no trabajarías

 

CAT

[Actualitzat 04/12/20]

La nova “nova normalitat” ha tornat i els ERTEs es mantenen fins al 31 d gener 2021. Així ho va aprovar el govern en el reial decret 30/2020 (a baix adjuntem el pdf). Per a facilitar(n’ens) les coses deixem un breu resum del decret. Per a consultes i/o participar: sants.laboral@gmail.com  o els dimarts als 19.30 al Local de la Bordeta (C/Hostafrancs, 1)

El resum per punts del decret sobre els ERTE:

 1. Vigència: Els ERTES Covid-19 per força major, basats en RDL 8-2020/art.22, més coneguda com la primera llei del COVID-19, tenen vigència fins a 31 de gener de 2021. Fins a la proma, clar
 2. Però quant cobraré? La quantia de la prestació per desocupació, és a dir el que cobraràs de ERTE, continua sent la mateixa establerta en anteriors decrets d’enguany i es determina aplicant el percentatge 70% a la base reguladora de la relació laboral. És a dir el 70% del teu salari habitual (calculat sobre una mitjana de les bases de cotització  dels 6 mesos anteriors a la sol·licitud). ATENCIÓ! que les hores cobrades en negre no compten. Per molt que creguis que són millors perquè no et treuen impostos i “guanyes” una mica més de diners. A la llarga i a la curta per a què  enganyar-nos? qui sempre guanya és el empresari. Mai és tard per  demanar a el teu “amic” el cap que cotitzi totes les hores traballades
 3. Treballar a temps parcial i cobrar el ERTE

  1. En aquest nou decret s’estableix la compatibilitat de cobrar el ERTE amb la realització d’un treball a temps parcial no afectat per un ERTE, sense que per això se’t descompti res de la quantia de la prestació del ERTE.
  2. A més, si has estat beneficiariu/a de la prestació per desocupació ERTE abans de l’1 d’octubre 2020, per raó del ERTE, i se t’ha reduït la quantia en proporció al temps treballat en altres ocupacions a temps parcial no afectats per mesures de suspensió, tens dret a percebre una compensació econòmica corresponent al que se t’ha deduït per la compatibilitat.
  3. Com demanar la compensació? Has de sol·licitar aquesta compensació a través de seu electrònica del SEPE abans del 30 de juny 2021 (a partir de llavors el SEPE té un mes, fins al 31 de juliol 2021, per a resoldre les sol·licituds).  De pas, i sabent com funciona el SEPE, pots provar de posar des veles a la Mare de Déu del Roser, que no servirà de res però t’amenitzarà l’espera.

Fins aquí tot sembla ‘estupendo’ i que per fi que “el govern social-comunista” o “el govern més progressista de la història” (queda’t amb l’estupidesa que prefereixis) s’ha posat les piles. PERÒ NO! Amigues, continueu llegint que és gratis!

 1. Ara cobres el ERTE i perds dies de l’atur: sí, les prestacions de ERTE a partir d’1 d’octubre 2020 i fins al 31 de gener 2021 (excepte futures pròrrogues), a diferència de les anteriors, SÍ CONSUMEN DIES DE DRET A les PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ. Això vol dir que si en futur (abans d’octubre 2026)  sol·licites prestacions per desocupació, se’t restaran dels dies de dret els dies de ERTE entre 01/10/2020 i 31/01/2021 com consumits.

L’anterior NO S’APLICA si sol·licites l’atur (abans d’1 de gener 2022) per una d’aquestes causes:

 1. finalització contracto temporal
 2. acomiadament individual o col·lectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció
 3. per acomiadament declarat improcedent. I per això important barallar els acomiadaments i no deixar-los estar 😉

 

Ajudes als treballador/es amb contracte FIX DISCONTINU

Si ets d’aquestes espècie rara de treballadors (més dificils de trobar que a Chansey en el Pokemón Blau) que tenen reconeguda la categoria de treballador fix discontinu el govern ha previst una ajuda.

 1. Quina: Hi ha una ajuda extraordinària per als fixos discontinus.
 2. Quantitat: L’ajuda consisteix en la mateixa quantitat que vas cobrar l’última vegada que vas agafar l’atur. La prestació del ERTE no compta. No es descompta.
  Com es demana: Es demana forma individual al SEPE
 3. Condicions: 1) tenir un contracte fix discontinu, 2) estar inscrit en l’atur o tenir un treball parcial (que no sigui la mateixa empresa que el fix discontinu, 3) haver estat en ERTE per COVID però que abans del 31 de gener ja no estiguis en ERTE perquè en circumstàncies normals ja no treballaries i 4) tenir esgotades totes les ajudes i prestacions possibles abans de gener de 2021.En el cas dels fixos discontinus que no han tingut un ERTE perquè no han pogut reincorporar-se pel COVID19 han de tenir la mateixes condicions anteriors.
 4. Quan: Tens 15 dies hàbils i s’inicien segons les següent: circumstàncies:
  1. Si abans del 30 de setembre l’empresa ja no estava en dates d’ocupació, tens 15 dies. Males notícies ja ha caducat
  2. Si la baixa del ERTE ha estat posterior al 30 de setembre es pot demanar amb 15 dies hàbils des de la baixa.
  3. 15 dies des de que el treballador fix discontinu hagi deixat de treballar en un altre feina o cobrat una retribució
  4. 15 dies després de que el ERTE es doni de baixa perquè en circunstàncies normals ja no traballaries

He signat una merda de contracte, Què puc fer?

Posted: October 28th, 2020 | Author: | Filed under: General | Comments Off on He signat una merda de contracte, Què puc fer?

A moltxs de nosaltrxs ens ha passat de veure’ns obligadxs a signar contractes temporals de merda. Però això no vol dir que ens hem de resignar davant les condicions laborals abusives que se’ns imposen. Des del Grup Laboral de Sants hem muntat un taller d’autodefensa laboral que vol dotar-nos d’eines per fer front a aquestes situacions!  Si tu també has signat un contracte de merda i vols saber què pots fer, vine o connecta’t a la sessió.

Cal inscriure’s a l’activitat enviant un correu a sants.laboral@gmail.com, explicitant la modalitat (presencial o virtual).

*Places presencials limitades*
*Un cop registradx la teva inscripció, rebràs l’enllaç per assistir virtualment a la sessió*

Divendres 6 de Novembre, 19.30h, Bloc de la Bordeta (C/Hostafrancs 1).

CAST

A muchxs de nosotrxs nos ha pasado de vernos obligadxs a firmar contratos temporales de mierda. Pero esto significa que debamos resignarnos ante las condiciones laborales abusivas que se nos imponen. Desde el Grup Laboral de Sants hemos montado un taller de autodefensa laboral para dotarnos de herramientas para hacer frente a estas situaciones. Si tú también has firmado un contrato de mierda y quieres saber qué puedes hacer, ven o conéctate a la sesión.

Hace falta inscribirse a la actividad enviando un correo a sants.laboral@gmail.com, explicitando la modalidad (virtual o presencial).

*Plazas limitadas*
* Una vez registradx tu inscripción, recibirás el enlace para asistir virtualmente al taller*

Viernes 6 de Noviembre, 19.30h, Bloc de la Bordeta (C/Hostafrancs 1).


Breus apunt sobre la llei de Teletreball

Posted: October 14th, 2020 | Author: | Filed under: General | Tags: | Comments Off on Breus apunt sobre la llei de Teletreball

El 13/10/2020 entraba en vigor la ley sobre el teletrabajo. Como siempre los titulares esconden una letra pequeña que no sirve de nada. Apenas se regula nada y deja todo en una hipótetica negociación entre empresa y sindicatos. Como recordatorio, una cosa es la ley escrita y otra “la ley empresarial” en la que se pasan por el forro cualquier cosa.

 1. Para comenzar a desmontar el primer titular -> La ley, principalmente, no afecta a las personas que están trabajando en casa por el COVID-19. Es decir, una ley que no sirve a casi nadie. El gobierno no lo considera teletrabajo.
 2. Si  teletrabajas por motivos del COVID-19 la empresa está obligada a darte el equipo necesario necesarias para teletrabajar, que parece lógico y normal pero en el mundo laboral las leyes de la lógica son otras. También alarga el plazo hasta el 31/01/2021 para pedir que adapten o reduzcan tu jornada por cuidados de COVID-19 de cónyuge y familiar de segundo grado  y también por cierre del colegio
 3. Sobre el famoso titular “la empresa pagará los gastos del teletrabajo” nos llena de orgullo y satisfacción decir que, hoy por hoy, es mentira. Todo se deja en manos de la negociación de convenio (que recordamos ninguno lo contempla) y entre el comité de empresa y la empresa. ¿Te imaginas a nuestros amiguis de los sindicatos amarillos haciendo una dura negociación para que nos paguen? No, nosotros tampoco.
 4. Lo mismo ocurre con el Gran Hermano que algunas empresas pretenden instalar en tu casa. La ley no regula el control y vigilancia de la empresa en tu casa y la posibilidad de vulnerar tu intimidad. Otra vez queda manos del convenio y la negociación empresa-comité.
 5. La ley está poco definida y tiene mucho margen de maniobra (casi siempre para el empresario). Deja prácticamente todo en manos de los convenios y la negociación entre comité y empresa. Casi ningún convenio tiene contemplado el teletrabajo y sabiendo quien los firma no habría que tener mucha esperanza para el futuro más próximo. Lo más probable es que sean las resoluciones de Inspección de Trabajo y sentencia judiciales (que tardan años) las que marquen en un futuro funcionamiento de la ley.

El gobierno no se moja y no regula nada. Deja vía libre a los empresarios para que sigan actuando como quieran y que además no ampara a la mayoría de los trabajadores que teletrabajan. Un FAIL de ley. Para rectificaciones, resolver dudas o ganas de compartir tu odio hacia los jefes  sants.laboral@gmail.com

 


Guies laborals sobre les conseqüencies del COVID-19

Posted: March 16th, 2020 | Author: | Filed under: General | Tags: , | Comments Off on Guies laborals sobre les conseqüencies del COVID-19

Davant la situació provocada per la pandèmia del COVID-19 i els abusos als treballadors per part de les empreses us deixem diverses guies que els sindicats (els de veritat) han realitzat i que poden ser d’ajuda. Per qualsevol consulta us deixem el nostre contacte: sants.laboral@gmail.com

 

Guia laboral del coronavirus (COS)

Guía dels ERTE´s per “causa major” per l’emergencia del COVID-19 (CNT)

Pequeña guía de autodefensa obrera ante el genocidio laboral provocado por el coronavirus

Sobre com funciona el dret a la paralització de l’activitat productiva (CGT)

 

I recorda que la millor manera de defensar els teus drets és lluitant!


Presentació i primera assemblea de l’any

Posted: January 13th, 2020 | Author: | Filed under: General | Comments Off on Presentació i primera assemblea de l’any

El passat divendres vam presentar públicament el Grup Laboral de Sants a la Lleialtat Santsenca.
La presentació va ser tot un èxit: treballadores, veïnes i militants de diferents col·lectius de Sants i d’altres barris ens vam trobar a la sala principal de la que va ser la seu d’una de les primeres cooperatives obreres fundades al nostre barri l’any 1891.

A més de presentar el nostre projecte, també vam poder escoltar el relat de l’experiència de les companyes d’Acció Sindical del Bages, i debatre entre totes sobre diferents models de lluita sindical des de baix i sobre les necessitats i els conflictes que les treballadores precàries ens enfrontem diàriament.

Us agraïm a totes per haver participat i us convidem a la primera assemblea que tindrà lloc aquest dimecres 15 de Gener, a les 19 h, al Centre Social de Sants (C/Olzinelles 30).

Davant l’explotació, entre totes responem!


Grup Laboral de Sants: presentació pública 10 de gener

Posted: December 17th, 2019 | Author: | Filed under: General | Comments Off on Grup Laboral de Sants: presentació pública 10 de gener

El divendres 10 de gener presentarem públicament el projecte del Grup Laboral de Sants. Respondrem a les vostres preguntes sobre el grup i els seus objectius, i farem una taula rodona amb altres grups de suport laboral de la comarca per ajuntar forces i construir fronts comuns de lluita.

Us esperem a les 19h a la Lleialtat Santsenca (C/Olzinelles 31).

JUNTES PLANTEM CARA A L’EXPLOTACIÓ!


Grup Laboral de Sants: Vine a l’assemblea!

Posted: December 5th, 2019 | Author: | Filed under: General | Comments Off on Grup Laboral de Sants: Vine a l’assemblea!

Vius o treballes a Sants? No et paguen les hores extra o les cobres a menys del que et pertocaria? A la feina reps un tracte discriminatori per qüestions de gènere, raça o orientació sexual? Treballes més hores de les que consten al teu contracte? T’han acomiadat i no t’han pagat el que et correspon? Vine a les assemblees del Grup Laboral de Sants!

 

 

Assemblees quinzenals al Centre Social de Sants (C/Olzinelles, 30)

1er dimecres de cada mes: 11h

3r dimecres de cada mes: 19h

Assemblea inaugural: dimecres 15 de gener 2020

Segueix-nos a les xarxes :Twitter   Facebook   Instagram   Telegram